Space Family

Space Family

Team info
Description image

Tým Space Family je zalo¾ený na individualitì, dùvìøe a vzájemné komunikaci. Na¹ím cílem je bavit se a rozvíøit stojaté vody na èeské Boinc scénì. Neaspirujeme na to, stát se nejvìt¹ím týmem, ale chceme být vìt¹í rodinkou, kde vládnou pøátelské vztahy mezi aktivními èleny. I z tohoto dùvodu z týmu promazáváme mrtvé du¹e (neaktivní èleny týmu).

Na¹e moto:
Podporujeme rozmanitost, individualitu, poznáváme nové lidi, bavíme se a je¹tì pøi tom pomáháme vìdì…

Za Space Family

Barbar

fórum: http://www.spacefamily.czeweb.cz/forum/
web: http://www.spacefamily.czeweb.cz/
Created 30 Jan 2007
Web site http://www.spacefamily.czeweb.cz
Total credit 3,817
Recent average credit 0
Cross-project stats BOINCstats.com
SETIBZH
Free-DC
Country Czech Republic
Type None
Members
Founder Profile Barbar
New members in last day 0
Total members 4 (view)
Active members 0 (view)
Members with credit 2 (view)
©2024 University of Washington
http://www.bakerlab.org

Generated 18 Jul 2024, 21:23:38 UTC