psychoterapia kielce

Team info
Description Na pocz?tku rodzina wydaje si? by? naturaln? grup? ludzi po??czonych przez podwójne po??czenie biologiczne : pokolenie, które daje sk?adniki grupy; warunki ?rodowiskowe, które postuluj? rozwój m?odzie?y i które wspieraj? grup? tak d?ugo, jak doros?e Generatory pe?ni? jej funkcj?. U gatunków zwierz?t funkcja ta generuje instynktowne, cz?sto bardzo z?o?one zachowanie. Musia? zrezygnowa? z wycofywania si? z tak okre?lonych relacji rodzinnych innych zjawisk spo?ecznych obserwowanych u zwierz?t. Natomiast te ostatnie wydaj? si? tak odmienne od instynktów rodzinnych, ?e pó?niejsi badacze przypisuj? je pierwotnemu instynktowi, tak zwanemu interaktrakcyjnemu.
Created 14 Mar 2020
Web site http://r5w.pl
Total credit 0
Recent average credit 0
Cross-project stats Free-DC
SETIBZH
BOINCstats.com
Country Poland
Type Local/regional
Members
Founder Kasia
New members in last day 0
Total members 1 (view)
Active members 0 (view)
Members with credit 0 (view)
©2024 University of Washington
http://www.bakerlab.org

Generated 27 May 2024, 2:36:59 UTC